ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท24/08/2023
ผู้เข้าชม350214
แสดงหน้า518922
เมนู
ปฎิทิน
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค

อ่าน 9347 | ตอบ 1
ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอ เรื่อง สิทธิผู้บริโภค  และเรื่องฉลากสินค้า กิจกรรมการเรียนรู้สิทธิผู้บริโภค  ให้นักเรียนศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอ เรื่อง สิทธิผู้บริโภค  และเรื่องฉลากสินค้า 
ขั้นตอนที่ 2 ให้นักเรียนศึกษา ควมรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคจากเนื้อหาด้านล่าง  
ขั้นตอนที่ 3 ให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัด  โดยเข้าห้องตามลิฃค์ที่ให้มา

ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอ เรื่อง สิทธิผู้บริโภค  และเรื่องฉลากสินค้า 

เรื่องที่ 1      https://www.youtube.com/watch?v=F6zInEGwYSU

เรื่องที่ 2     https://www.youtube.com/watch?v=4-cBWWpoUv4&t=6s

ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนศึกษาเรื่องสิทธิผูับริโภค


 
 

เรื่อง สิทธิผู้บริโภค

ความหมายของการบริโภคและผู้โภค

ผู้บริโภคหมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ หรือการชักชวน จากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับ บริการ  และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

  

สิทธิผู้บริโภค 

ผู้บริโภคต้องมีความรอบคอบฉลาดในการตรวจสอบแสดงสินค้า คุณภาพปริมาณ และราคาว่ายุติธรรม สมควรซื้อมาบริโภคหรือไม่ อาจสำรวจสินค้าชนิดเดียวกันจากหลายๆร้าน  โดยไม่เชื่อข้อความโฆษณาทันที แต่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ว่าจริงตามที่โฆษณาไว้หรือไม่

1         สิทธิจะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนา คุณภาพที่ถูกต้องเพียงพอกับสินค้าและบริการ

2         สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

3         สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

4         สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมทางสัญญา

5         สิทธิที่จะได้รับความพิจารณา และชดเชยความเสียหาย

 

สิทธิผู้บริโภคสากล ถูกกำหนดขึ้นโดยสหพันธุ์ผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2503 ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์มี 8 ประการดังนี้

1        สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย

2         สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร

3         สิทธิที่จะได้รับเครื่องมืออุปโภคบริโภคในราคายุติธรรม

4         สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

5         สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย

6         สิทธิที่จะได้รับบริโภคศึกษา

7         สิทธิที่จะได้รับความจำขั้นพื้นฐาน

8         สิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

 

แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

1.ก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้า  และบริการสุขภาพ  ผู้บริโภคต้องสามารถแยกความต้องการของตัวเองได้  ว่าเป็นความต้องการแท้  อะไรเป็นความต้องการเทียม  แล้วพิจารณาในการเลือกซื้อให้ดีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

2.สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกชนิด ควรศึกษาฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง  อย่างน้อยต้องมีฉลากภาษาไทย  ชื่อของผลิตภัณฑ์และที่ตั้งของผู้ผลิต  หรือ  ผู้แทนจำหน่าย  วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ  สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือตำหรับ  วิธีบริโภค  ข้อควรระวังในการใช้หรือข้อจำเพราะอื่นๆ  ของแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย  หากเราอ่านฉลากจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทราบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องสามารถหลีกเลียงสารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้เกิดปัญหาในการบริโภค  เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการได้  นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์สามารถร้องเรียนให้มีการดำเนินต่อผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายได้ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฉลากด้วยหลังซื้อสินค้าหรือบริการเราจะต้องเก็บรักษาหลักฐานต่างๆ  เช่น  เอกสารโฆษณา  บิลเงินสด  สำเนาใบเสร็จรับเงิน  สัญญาซื้อขายเพื่อไว้ทำการเรียกร้องสิทธิของตนและควรจดชื่อสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้เพื่อประกอบการร้องเรียนในกรณีถูกละเมิดสิทธิ

3.ในการซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพจะต้องมีความละเอียดในความพิจารณาถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากสินค้าและบริการให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ  อย่าให้เสียเปรียบผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ

4.ถ้าพบว่ามีผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที่  เพื่อจะได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

5.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้าและบริการที่สุขภาพได้มาตรฐาน  หรือมีการรับรองคุณภาพกล่าว  คือ  มีเครื่องหมาย มอกหรือมี  อยเป็นต้น

6.ถ้าได้รับความไม่เป็นธรรม  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการให้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัด   
1.  นักเรียนเข้าห้องเรียนตามที่ครูกำหนด    แล้วให้นักเรียน คลิกตามลิงค์ที่ให้ เข้าโปรแกรม Socrative 

https://b.socrative.com/login/student/

นักเรียนจะพบหน้าต่าง แบบนี้  Student Login   และROOM NAME
2. กรอก ชื่อห้องห้องตามที่ครูกำหนด   แต่ละห้อง RAT.......  แล้วกด JOIN

ห้อง 5/1    ROOM NAME           RAT01

ห้อง 5/2    ROOM NAME           RAT02
ห้อง 5/3    ROOM NAME           RAT03
ห้อง 5/4    ROOM NAME           RAT04
ห้อง 5/5    ROOM NAME           RAT05
ห้อง 5/6    ROOM NAME           RAT06
ห้อง 5/7    ROOM NAME           RAT07
ห้อง 5/8    ROOM NAME           RAT08
ห้อง 5/9    ROOM NAME           RAT09
ห้อง 5/10  ROOM NAME           RAT10
ห้อง 5/11  ROOM NAME           RAT11
ห้อง 5/12  ROOM NAME           RAT12
ห้อง 5/13  ROOM 
NAME           RAT13


 

3 นักเรียนจะพบหน้าต่าง ให้กรอกชื่อนักเรียน   โดยให้กรอกเลขที่ และชื่อของนักเรียน  ติดกันไม่ต้องเว้นวรรณ( นักเรียนเลขที่ 01-09 อย่าลืมเติม 0  ข้างหน้า )


4.ให้นักเรียน กดปุ่ม DONE   เข้าทำแบบฝึกหัด   เมื่อทำเสร็จ ให้กด FINISH  ส่งคำตอบ

 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :