ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท24/08/2023
ผู้เข้าชม350210
แสดงหน้า518918
เมนู
ปฎิทิน
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

ประวัติส่วนตัว

อ่าน 2272 | ตอบ 0
 

ครูรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ครู คศ.3

สอนวิชา            สุขศึกษาและพลศึกษา

วุฒิการศึกษา  

 • การศึกษาบัณฑิต  (เทคโนโลยีทางการศึกษา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เกียรติประวัติ

 • 2544 ครูต้นแบบวิชาสุขศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี
 • 2544 บุคคลดีเด่นของโรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี
 • 2545 ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ของกรมสามัญศึกษา
 • 2545 ครูเ กียรติยศ ( Teacher Award ) ของกรมสามัญศึกษา
 • 2546 กรรมการประเ มินครุต้นแบบของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2547 ครูสุขศึกษาแ ห่งชาติ ระดับปฏิบัติการ ของสมาคมสุขศึกษา พลศึกาา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
 • 2548 ครูต้นแบบ Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (ช่วงชั้นที่3-4 ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 • 2548 ครูต้นแ บบ Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (ช่วงชั้นที่3-4 ) โครงการสืบค้นเผยแพร่ข้อมูลผลงานดีเด่น ของเขตตรวจราชการที่ 6-7
 • 2549 ครูดีเ ด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกาาและพลศึกษา ของ มูลนิธิครูดี เด็กดี เขตการศึกษา 5
 • 2550 วิทยากรโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ของ สพท.เพชรบุรี เขต 1-2
 • 2551 วิทยากรโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ของ สพท.เพชรบุรี เขต 1-2
 • 2551 เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและ สันทนาการแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไพลิน  จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 5-7 ธันวาคม  2551
 • 2552 - ได้รับการยกย่อง  ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ  ประจำปี 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด  เพชรบุรี  เขต 1
 • 2552ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครู เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เขต 1   เข้าประชุมครูโลก  ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 24-26 มีนาคม  2552
 • 2552 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการ “ครูดี  สอนเก่ง”   เข้าร่วมเป็นทีมงานของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในการจัดทำฐานข้อมูล    และการพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้บนเว็บไซด์ สหวิชาดอทคอม ระหว่าง 26-29    มิถุนายน 2552
 • 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสร้างเครื่องมือวัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 19-23 เมษายน 2553
 • 2553 ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม Master  Teacher  วิชาสุขศึกษา  เข้ารับการพัฒนาที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สมุทรสาคร วันที่ 25-29  ตุลาคม 2553
 • 2554  ได้รับคัดเลือก โครงการครูสอนดี  ของจังหวัดเพชรบุรี
 • 2555  ได้รับรางวัล ทีมพัฒนาดีเด่น กีฬาแฮนด์บอลดีเด่นประจำปี 2555 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสพฐ. ครั้งที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  2556  ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 •  2527 ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2557 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :