ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท24/08/2023
ผู้เข้าชม354584
แสดงหน้า524127
เมนู
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

คนค้นฅน

อ่าน 1526 | ตอบ 1
 คนค้นฅน
 
                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  หรือการค้นหาคำตอบด้วยตนเองเองนั้นจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าการบอกเล่า หรือการอ่าน ดังนั้นในการจัด       กิจกรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สำรวจข้อมูลด้วยตนเองนั้น  จะทำให้นักเรียนประมวลผลความรู้ด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การจัดกิจกรรมการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตาม      หัวเรื่องที่กำหนดแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียน  จะทำให้นักเรียนมีความรู้  และเป็นการพิสูจน์แนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่   ตลอดจนเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นพร้อมกันทั้งครูและนักเรียน  การจัดการเรียนรู้กิจกรรมสัมภาษณ์นี้  ขอเสนอตัวอย่างกิจกรรมในบทเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพ                 วัยผู้ใหญ่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็น กลุ่มๆ ละ 5-6 คน 
 2. แต่ละกลุ่มกำหนดให้นักเรียนสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน  ให้เสนอชื่อครูที่จะสัมภาษณ์ก่อนในห้องเรียน  เพื่อไม่ให้สัมภาษณ์ซ้ำกัน
      3. นักเรียนสัมภาษณ์ครูในประเด็นต่างๆ ดังนี้ครูมีสภาวะสุขภาพในปัจจุบัน  มีอาการของ       ความผิดปกติอย่างไร   มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง  ครูมีวิธีการดูแลสุขภาพกาย  เรื่องการรับประทานอาหาร  การออกกำลังกาย  การตรวจสุขภาพอย่างไร  ครูมีภาวะเครียดหรือวิตกกังวลใจ มากน้อยแค่ไหน  มีเรื่องใดที่ทำให้เกิดความเครียดได้บ้าง  ครูมีวิธีในการดูแลสุขภาพจิต หรือการคลายเครียดมีอย่างไรบ้าง
      4.  นักเรียนใช้เวลาศึกษาข้อมูล  1 สัปดาห์
       5. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
       6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้มา นักเรียนคิดวิเคราะห์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 • วัยผู้ใหญ่มีความผิดปกติทางร่างกายอย่างไรบ้าง  เพศชายและหญิงมีความผิดปกติที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 • วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใหญ่มีอะไรบ้าง 
 • การดูแลสุขภาพกายของครูชายและครูหญิงมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
 • การดูแลสุขภาพจิตของวัยผู้ใหญ่กับวัยกลางคนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
   7. นักเรียนร่วมกันสรุปผลและครูช่วยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
 
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
 • นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
 • นักเรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลจริงๆ จากกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน
 • นักเรียนฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
 • นักเรียนฝึกวิธีการในการสัมภาษณ์ การใช้คำถาม และการจดบันทึกการสัมภาษณ์
 • นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับครูผู้สอน  มีความใกล้ชิดและเข้าใจครูมากขึ้น
 
แนวทางการจัดกิจกรรม
 • การกำหนดหัวข้อและขั้นตอนในการสัมภาษณ์   ก่อนทำกิจกรรม ต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  และชัดเจน  การกำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน  มีการฝึกการใช้คำถามในการสัมภาษณ์ก่อนการปฏิบัติจริง
 •  ก่อนการทำกิจกรรมสัมภาษณ์  ครูต้องเตือนนักเรียนในเรื่องมารยาท ในการเข้าพบคุณครูเพื่อขอสัมภาษณ์  ต้องมีการแนะนำตัวเองก่อนการสัมภาษณ์  ชี้แจงวัตถุประสงค์เบื้องต้นให้คุณครูทราบก่อน    กริยามารยาทต้องมีความสุภาพ  อ่อนน้อม  ใช้คำพูดที่สุภาพ  และเมื่อสัมภาษณ์แล้วต้องกล่าวคำขอบคุณ   ถ้าต้องมีการนัดคุณครูเพื่อสัมภาษณ์  นักเรียนก็ต้องตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด
 •   การบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนรู้  นอกจากบทเรียนเป็นที่น่าสนใจแล้ว ครูยังสามารถสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  ความกตัญญูต่อครู  ให้กับนักเรียนเห็นได้อีก  เช่น  ครูบางคนมีโรคประจำตัวแต่ยังรักการสอนไม่ยอมลาออกไปเพราะเป็นห่วงนักเรียน     นักเรียนควรมีความเข้าใจและไม่ดื้อไม่ซนในเวลาที่เรียนกับครู  หรือ ครูบางคนจะบอกว่าสาเหตุที่เครียดมากที่สุด   คือนักเรียนไม่สนใจเรียน  ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกให้นักเรียนคิดได้ว่า จริงๆ แล้วครูทุกคนเป็นห่วงนักเรียน  และการที่นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนก็เป็นสาเหตุทำให้ครูเจ็บป่วยไม่สบายได้

สรุปผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
 
 1.   กิจกรรมคนค้นฅน ด้วยการสัมภาษณ์  เป็นที่สนใจของนักเรียน  เพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียน  โดยธรรมชาติของคนก็ย่อมสนใจเรื่องใกล้ๆ ตัวอยู่แล้ว  ดังนั้นเวลาที่นักเรียนออกไปรายงานหน้าชั้น  เพื่อนๆในชั้นเรียนก็จะตั้งใจฟัง  อยากรู้ว่าครูแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง  บางกลุ่มสามารถเจาะลึกข้อคำถามส่วนตัวได้มาก                ก็จะได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ มาก  จะเห็นได้ว่าครูบางคนที่  ใจดีเป็นกันเองกับนักเรียน   ก็จะมีนักเรียนขอสัมภาษณ์เกือบทุกห้อง  และที่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจมากที่สุดก็เห็นจะเป็นครูฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะครูที่ดุๆ  ถ้ามีกลุ่มไหนสัมภาษณ์มาได้นักเรียนจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษบรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานเป็นกันเอง
 2.    การจัดการเรียนรู้นั้น  ถ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้สื่อการสอนที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน     ครูก็ไม่ต้องหาตัวอย่างหรือสื่อการสอนอื่นๆ ให้ยุ่งยากเลย  การเลือกใช้สื่อที่อยู่รอบๆ ตัวของนักเรียนเป็นสื่อที่ดีที่สุด    และเป็นการบูรณาการความรู้เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันด้วย
 
 1.   กิจกรรมนี้นอกจากจะใช้กับครูในโรงเรียนแล้ว  ยังสามารถนำมาใช้กับบทเรียนอื่นๆ เช่น อันตรายจากการประกอบอาชีพได้  โดยให้นักเรียนสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียน   ถึงลักษณะของการทำงานของผู้ปกครองในแต่ละวัน  และวิเคราะห์ถึงอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพนั้นๆ   เวลานักเรียนเขียนรายงานถึงอาชีพของผู้ปกครอง  และวิเคราะห์อันตรายจากการประกอบอาชีพมานั้น  บางครั้งนักเรียนมีมุมมองที่แปลกแตกต่างออกไป เช่นอันตรายจากอาชีพครูอาจทำให้โดนนักเรียนทำร้าย    อาชีพขายอาหารตามสั่งจะเครียดกับการจดจำรายการอาหารของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน    หรืออาชีพนักขายก็จะมีอันตรายจากการขับรถเดินทางไปไกลๆ  เป็นต้น   นอกจากจะได้ข้อมูลในการเรียนแล้วครูยังสามารถสอดแทรกคุณธรรม  ชี้ให้นักเรียนเห็นความลำบากของพ่อแม่  ผู้ปกครองในการทำงาน หาเงินมาให้ลูกๆ ใช้  นักเรียนควรเข้าใจและเห็นใจพ่อแม่  ควรทำตัวให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนให้สมกับที่พ่อแม่ต้องทนลำบากในการทำงานอีกด้วย
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :