ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท4/02/2019
ผู้เข้าชม108292
แสดงหน้า152911
เมนู
ปฎิทิน
April 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที21

อ่าน 1553 | ตอบ 1
ถอดบทเรียนจากการฟังบรรยายเรื่อง
ปฏิรูปห้องเรียน ปฏิวัติการสอน  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย ศ.นพ.วิจารณ์   พานิช
มูลนิธิการสถาบันส่งเสริมจัดการความรู้เพื่อสังคม

1.    ครูทำอะไร ในห้องเรียน ในศตวรรษที่ 21
•    ครูสนุกกับการเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ
•    ครูต้องเรียนรู้ส่งใหม่ๆ เสมอในการทำหน้าที่ ครูเพื่อศิษย์
•    ครูควรมีการทำงานงาน  การเรียนรู้เป็นกลุ่ม เป็นทีม อย่าทำคนเดียว และสร้างชุมชนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูคนอื่นๆ 
•    วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ควรฝึกนักเรียนให้ตั้งคำถาม
2.    นักเรียนทำอะไรในห้องเรียนกลับทาง    Flip Classroom
•    ที่บ้าน ครูให้นักเรียนดู VDO อย่างมีสมาธิ จดประเด็นสำคัญ คำถาม คิดคำถามที่น่าสนใจ 1 คำถาม   นักเรียนอาจค้นคว้าเพิ่มเติมได้
•    ในชั้นเรียน
o    อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจกับเพื่อน
o    ทำโจทย์ประยุกต์ใช้ความรู้เป็นทีม  หรือเดี่ยว
o    ค้นข้อมูล ความรู้เพิ่มเติม
o    ช่วยกันสรุปประเด็นการเรียนรู้ (AAR =  After Action Review คือ การทบทวนหลังปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เป็นการทบทวนวิธีการทํางาน ทั้งด้านความสําเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้น )
•    นักเรียนอ่อน
•    ดู VDO หลายๆ รอบ กรอกลับ หรือหยุดเป็นช่วงๆ
•    อาจชวนพ่อแม่ดู และช่วยอธิบาย
•    ขอให้เพื่อนที่เรียนเก่งช่วยติว

•    นักเรียนหัวไว
o    ช่วยติวหรือสอนเพื่อน จะยิ่งเรียนได้และคิดเชื่อมโยงมากขึ้น
o    ทำโจทย์หรือโครงงานที่ท้าทาย
o    ช่วยครูทำสื่อการสอน คิดโจทย์ คิดวิธีประเมิน
•    นักเรียนแต่ละคนเรียนตามอัตราความเร็วของตน
3.    ในชั้นเรียน  ควรจัดสภาพห้องเรียนให้เป็นห้องทำงาน
•    ก่อนถึงเวลาเรียน นร.แต่ละคนส่งกระดาษบันทึกความเข้าใจของตนจากการดู VDO  และ 1 คำถาม
•     5 นาที : ห้องเรียนมีกิจกรรม Warm Up 
•    10 นาที :  ถาม  ตอบ เรื่อ VDO
•     35 นาที : ทำกิจกรรม  แบบฝึกหัด  Lab   ที่ครูมอบหมายหรือนักเรียนคิดกันเองว่าอย่างทำอะไร
•    5 นาที : สรุป ความรู้ที่ได้รับ
4.    จัดการประเมินการเรียนรู้อย่างไร
•    ประเมินเพื่อช่วยเหลือ (Formative  Assessment)  ประเมินว่านักเรียนยังไม่รู้อะไร ที่ครูอยากให้รู้
o    ให้นักเรียนแสดงหลักฐานว่าตนรู้แล้ว  ชิ้นงาน  แบบฝึกหัด  รายงาน
o    ครูคุยกับนักเรียนเป็นรายคนเพื่อประเมิน
o    ใช้ IT  Monitor    
•    ประเมินผลสัมฤทธิ์  (Summative Evaluation)
•    คะแนนสอบ  = FA + SE
•    ออกข้อสอบแบบ PISA  ประเมินความเข้าใจ ทักษะประยุกต์ใช้ความรู้
5.    การเรียนจากกิจกรรมระยะยาว
•    เพื่อฝึกให้มีใจที่จดจ่อ สมาธิ ระยะยาว ฝึกทักษะที่ซับซ้อน
•    เพื่อการเรียนแบบซับซ้อน เช่น การทำโครงงาน   การใช้กรณีศึกษา
•    ครูเรฟ ให้นักเรียนเล่นละคร สรุปบทเรียน
•    รร.รุ่งอรุณ ให้นักเรียน   รับงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม
•    กิจกรรมภาคสนาม  กิจกรรม โครงการพัฒนา ในชุมชน
•    โครงการอาหารกลางวัน ผลิตแหล่งอาหารสำหรับเด็กๆ ในโรงเรียน
วิทยากรเสนอว่า การทำโครงงาน  หรือกิจกรรมระยะยามของนักเรียน ควรมีการเพิ่มเติมดังนี้
1.    บันทึกระหว่างการทำงาน เป็นไดอารี  เล่าขั้นตอนการทำงานสู่ความสำเร็จ  ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา เขียนบันทึก หรือใส่บล็อก เฟสบุ๊คของกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครูในทำงาน
2.    จัดนำเสนอผลงานเป็นทีมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนกัน
Learning  By Doing
6.    อุดมการณ์ของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
•    เรียนสิ่งที่ไม่ชัดเจน ซับซ้อน  มองได้หลายมุม
•    หนึ่งคำถาม มีหลายคำตอบ
•    ไม่เน้นถูกผิด  ห้องเรียนต้องไม่เน้นถูกผิด  
•    ห้องเรียนต้องปบอดภัย ไม่เน้นการตอบถูกหรือผิด  หรือถ้านักเรียนตอบผิดก็จะไม่ถูกลงโทษให้เสียหน้าเด็กจะไม่กล้าตอบ แต่ให้นักเรียนใช้คำตอบผิดไปเรียนรู้เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องได้
•    ครูชวยศิษย์ตั้งคำถาม แล้วชวนศิษย์ช่วยกันหาคำตอบหลายๆ คำตอบ
•    หาคำตอบจากประสบการณ์การปฏิบัติของตนเอง เป็นสำคัญที่สุด กล้าขัดแย้งกับตำรา ทฤษฎี  ( การเรียนรู้แบบปัญญาปฏิบัติ )
•    เพื่อการเรียนรู้ที่รู้จริง แตกฉาน  ( Learning Skills )
7.    อุดมการณ์ของครู  ในศตวรรษที่ 21
•    ไม่ทำตนเป็น ผู้รู้ ไม่ตอบคำถามศิษย์ที่ถามเนื้อความรู้
•    ทำตนเป็น ผู้ไม่รู้ เน้นตั้งคำถาม ให้ศิษย์ค้นคว้า หรือทดลองปฏิบัติเพื่อหาคำตอบเอง  
•    ท้าทาย กระตุ้นให้ศิษย์เกิดความใคร่รู้ และขวนขวายอดทนหาคำตอบ / ทักษะเอง               ( การเรียนรู้ที่ดี ครูต้องไม่ตอบคำถามเด็ก แต่ถามกลับให้เด็กคิดอย่างเป็นธรรมชาติ เด็กรู้จักคิด และเกิดความท้าทาย เป็นแรงจูงใจในการหาคำตอบ เกิดขึ้นที่ตัวเด็ก )
Inquiry / Challenge-Based Learning


8.    วิธีการที่แตกต่างของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
•    สอนน้อย ศิษย์ได้เรียนรู้มาก ( Teach Less   Learn  More )
•    เรียนโดยลงมือทำ ( Active Learning) และทบทวน ไตร่ตรอง (AAA/Reflection)  เรียน = ทำงาน
•    เรียนเป็นทีม  ช่วยเหลือกัน  ไม่ทิ้งกัน
•    ครูเอาใจใส่นักเรียนอ่อน
•    เน้นสอบเพื่อแก้ไข พัฒนา ( Formative Assessment)
•    เรียนให้ใช้ความรู้ เป็น ,  ฝึกใช้ความรู้จริง (mastery)
•    ใช้วิธีเรียนหลายแบบผสมผสานกัน 
9.    คุณค่าของครู...สูงยิ่ง
•    โดยปรับเปลี่ยนการบอกความรู้  โดยใช้เวลาเป็น โค้ช  ให้ศิษย์มีทักษะสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่
•    ไม่ใช่เน้นทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
•    เอาใจใส่ศิษย์ทุกคน เป็นรายคน มิใช่สนจแต่เด็กเก่ง
•    ครูต้องรวมตัวกันเรียนรู้ วิธีทำหน้าที่ โค้ช ศิษย์ให้พัฒนาครบด้าน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างชุมชนเรียนรู้ของครู เพื่อศิษย์  ( PLC = Professional Learning Community )
10.    การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  ในศตวรรษที่ 21
•    ต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
•    จากการเรียนวิชา  สู่การฝึกทักษะ
•    จากการรับการถ่ายทอด  สู่การพัฒนา งอกงามจากภายในตนเอง
•    ครูจึงต้องสอนให้น้อย  ส่งเสริมให้เรียนรู้มาก  ( Teach Less   Learn  More )
•    ยึดหลักการนี้ทั้งศิษย์และครู
11.    การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
•    หาทางให้ นักเรียน นักศึกษา เป็นเจ้าของการเรียน ( Student Engagement)
•    กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้
•    เรียนสนุก
•    เรียนด้วยความอยากเรียน
•    เรียนแล้วภูมิใจ เกิดความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง  มีโอกาสทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
•    เห็นคุณค่าของตนเอง ของการเรียน ต่อชีวิตภายหน้า
•    ครูต้องฝึกจัดการเรียนรู้แบบนี้
•    PBL   CBL   RBL   SBL   WBL   IBL
12.    เปลี่ยนห้องสอนเป็นห้องเรียน
•    เพราะเป้าหมายการศึกษาเปลี่ยนไป  จากการเน้นวิชาความรู้  สู่การเรียนให้ได้ทักษะ สำหรับศตวรรษที่ 21   ทักษะที่จำเป็น  3 ร 1 ว ( แรงบันดาลใจ  เรียนรู้  ร่วมมือ  วินัยในตน )
•    จาก Teach  to Test  สู่  Holistic Learning  ให้ได้พัฒนาการ 5 ด้าน
•    การเรียนคือการปฏิบัติ  การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ + คิด เท่านั้น  ไม่ใช่การรับการถ่ายทอด
•    ครูต้องเป็นบทบาทจากครูสอน สู่ครูฝึก
13.    เปลี่ยนนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
•    ร่วมจัดทำ VDO เพื่อกลับทางห้องเรียน
•    สร้างความรู้ใน PBL  (Problem – based Learning)
•    ตั้งคำถามที่หลุดโลก สู่โจทย์ Project  ที่ท้าทาย
•    เรียนโดยสร้างความรู้ ที่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
•    เกิดทักษะในการเรียนรู้  ( Learning Skills ) จิตสาธารณะ
•    ทำงานเป็นทีม เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความร่วมมือ (Collaboration  Skills) การสอนเพื่อน
14.    เปลี่ยนครู จากครูสอนมาเป็นครูฝึก
•    ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟ ให้กับเด็ก
•    ยั่วยุ บอกเป้าหมายที่ท้าทาย ของนักเรียนแต่ละคน
•    ชื่นชม และแนะให้แก้จุดอ่อน แนะให้ฝึกเพิ่ม เพื่อยกระดับตรงจุดที่จำเพาะของแต่ละคน
•    ครูไม่ใช่เจ้าของชั้นเรียน นักเรียนเป็นเจ้าของ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก
•    คอยสังเกตปัญหา / ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละคน
15.    ปัจจัยสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
•    ปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเรียนรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนในห้องเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีสอนของครู มากกว่าสิ่งที่ครูสอน
16.    7 R –Based Principle for Smart Teaching
•    Prior Knowledge
•    K Organization
•    Motivation
•    Develop Mastery
•    Practice & Feedback
•    Student Development & Climate
•    Self-directed Learner
17.    ขั้นตอนการพัฒนาให้รู้จริง18.    วงจรการเรียนรู้แบบกำกับตัวเอง

19.    การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
•    ครุพึงใช้จินตนาการ หา / ศึกา วิธีการริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
•    เพื่อให้ศิษย์ และครู ได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ลงมือทำ – คิดไตร่ตรอง ทั้งส่วนบุคคลและเป็นทีม
•    เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ฝึกทักษะทั้งด้านนอกและด้านใน
•    มีทักษะและฉันทะ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
•    จัดบรรยากาศให้สัปปายะ
20.    เปลี่ยนแปลงการสอบ
    แบบเดิม                                                                       ศตวรรษที่ 21
จากการประเมินเพื่อได้ตก นานๆ ครั้ง                   เป็นเพื่อนักเรียนและครูปรับปรุงตนเอง
จากการตัดสินได้ -ตก                                           เป็นการหานักเรียนที่ต้องช่วยเหลือ
จากการให้รางวัล / ลงโทษ                                  เป็นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน
จาการสอบหลายอย่าง นานๆ ครั้ง                        เป็นสอบน้อยอย่าง บ่อยๆ ครั้ง
จากการสอบความจำ                                            เป็นสอบความคิด ความเข้าใจ  PISA

21.    สรุปการปฏิรูปห้องเรียน
•    ด้วยห้องเรียนกลับด้าน
•    เรียนวิชาเองที่บ้าน
•    ฝึกความรู้ที่โรงเรียน หรือภาคสนาม ฝึกในชีวิตจริง
•    เรียนโดยลงมือทำ + คิด  ไตร่ตรอง  เรียนเป็นทีม
•    เปลี่ยนวิถีชีวิตครู และครูของครู
•    ครูของครู เรียนรู้วิธีเป็นนักเรียน เพื่อฝึกให้ครูเป็นนักเรียน ในศตวรรษที่ 21
•    ใช้ ICT ในการเรียนรู้

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
warehouses for rent warehouses for rent warehouses for rent in Miami warehouses for rent Miami warehouses for rent Miami warehouses for rent warehouses for rent Miami how to choose a real estate agent real estate agents near me cheap homes for sale bank owned homes for sale beachfront homes for sale | Commercial Real Estate Brokers | Office Space For Lease | Miami Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Company | Commercial Mortgage | Office Building For Lease | Lease Office | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Property | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Miami | Miami Warehouse | Commercial Real Estate Miami Florida | Office Building For Rent | Commercialrealestate | Commercial Real Estate Broker | Commercial Property | Office Building For Lease | Warehouses For Sale Miami | Shopping Center For Sale | Miami Warehouses | Commercial Properties | Comercial Real Estate For Sale | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Property For Sale | Warehouses For Sale Miami | Commercial Mls | Commercial Realtors | Office Space | Commercial Real Estate Search | Warehousing | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate | Warehouses For Sale | Commercail Real Estate | Commercial Real Estate Listings | Commercial Office Space | Commercial Property Brokers | Office Building | Commercial Realtors | Warehouse In Miami | Commercial Real Estate For Sale | Commerical Real Estate Companies | Motel For Sale | Doral Florida Commercial Real Estate | Commerical Real Estate | Warehousing | Commercial Real Estate Mls | Commercal Property For Sale | Office For Rent | Commercial Office Buildings For Sale | Commercial Mortgage Rates | Miami Dade Commercial Real Estate | Industrial Property | Office Space | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Broker Miami | Commercial Real Estate Listing | Commercial Real Estate Brokers | Warehouse For Sale | Miami Commercial Real Estate | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate Companies | Commercial Realtors | Commercial Realtor | Hotel Brokers | Office Space Miami Florida | Commercial Real Estate Agent | Warehouse For Sale Miami | Office Space For Rent Miami | Office Building For Sale | Commercial Realtor | Warehouse For Lease | Commercial Mortgage | Commercial Office Building | Commercial Real Estate Miami Florida | Comercial Property For Sale | Comercial Property | Commercial Real Estate Mortgage | Office Building Miami | Miami Warehouse Space | Commerial Real Estate | Hotel For Sale | Miami Warehouse Space | Miami Commercial Realtors | Motel For Sale | Office Buildings | Commercial Real Estate Miami | Hotel Motels For Sale | Commercial Real Estate Broker | Office Buildings For Sale | Hotel Brokers | Warehouses For Sale | Hotel For Sale | Miami Warehouses For Lease | Commercial Real Estate Miami | Commercial Properties | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Mortgage | Warehouse Listings | Office Space For Lease | Commercial Mortgage Interest Rates | Warehouses For Sale In Miami | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate Miami Fl | commercial real estate companies | Comercial Property | Commerical Real Estate Listings | Warehouse For Sale Miami | Office Building Sale | Office Space Miami | Buildings For Sale | Warehouse For Sale | Offices For Sale | Warehouse Space | Miami Office Buildings | Commercial Property For Sale | Buy Hotel | Commercial Real Estate Interest Rate | Commerical Real Estate For Sale | Miami Commercial Real Estate | Commercial Real Estate In Miami | Hotels For Sale | Commercial Property | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate Companies | Hotel Broker | Office Space For Rent | Commercial Real Estate Agent | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate Agents | Offices For Lease | Commercial Building For Sale | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Loan | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Brokers | Doral Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Properties | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Miami | Commercial Property | Commercial Warehouse For Sale | Miami Commercial Realtors | Office Space For Rent Miami | Commercialrealestate | Miami Commercial Real Estate Broker | Miami Dade Commercial Real Estate | Office Buildings | Commercial Real Estate Brokers | Warehouse For Sale In Miami Florida | Search Commercial Real Estate | Office Space For Sale | Office Buildings For Sale
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 16/03/2019 12:04
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :