ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท24/08/2023
ผู้เข้าชม356002
แสดงหน้า525732
เมนู
ปฎิทิน
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

เรียนรู้โลกกว้าง

อ่าน 3387 | ตอบ 0
เรียนรู้โลกกว้าง
                                                  
 
        กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างเป็นกิจกรรมแรก ของการจัดการเรียนรู้ในการเรียนวิชาสุขศึกษา  เพราะในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ในโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  มีการเชื่อมต่อของข้อมูลที่ทันสมัย  โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ข้อมูลใหม่ๆ  เกิดขึ้นตลอดเวลา  การจัดการเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ไม่ใช่ครูจะต้องหาความรู้มาให้นักเรียนเพียงอย่างเดียว  หากแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน  การสอนให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน  จะได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น  มีข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้นและในปัจจุบันนี้  ปัญหาที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งของเด็กไทยก็คือเรื่องของการอ่าน  นักเรียนบางส่วนอ่านหนังสือน้อยมาก  ทำให้นักเรียนขาดทักษะในการค้นคว้าข้อมูล ไม่ว่าจากเอกสาร  หนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ต  จากการสังเกตพฤติกรรมและการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนจะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการค้นคว้าเอกสารต่างๆ นานมาก  หรือนำเสนอมีข้อมูลได้เล็กน้อยไม่เพียงพอ  แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงก็ไม่หลากหลาย ในโลกดิจิตอลปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  นักเรียนจึงจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และมีความสามารถใช้วิจารณญาณในการ เลือกสรรข้อมูลมาใช้อย่างมีเหตุผล  ไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง   กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างช่วยทำให้นักเรียนมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการรัก การอ่านให้กับนักเรียน
 
 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
 1. นักเรียนรับใบงานเพื่อศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด  เรื่องการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น  โดยให้นักเรียนเสนอวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยรุ่นอย่างน้อย 1 เรื่องพร้อมทั้งสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ  ขั้นตอน  วิธีการและประโยชน์ที่ได้รับ ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า 30 นาที พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่นักเรียนค้นคว้า
 2. นักเรียนปฏิบัติงานในห้องสมุดในการศึกษาข้อมูลตามกำหนด
 3. ครูสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน  ให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนระหว่างการปฏิบัติงาน
 4. ครูเตือนนักเรียนให้ทราบก่อนหมดเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทำงานได้ตามกำหนดเวลา
 5. ครูสุ่มตัวอย่าง ให้นักเรียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 4-5ตัวอย่างและนักเรียนร่วมกันสรุปผลวิธีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
 
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
 1. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 2. นักเรียนได้รู้จักแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
 3. นักเรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  เช่น การอ่าน  การสรุปความและการเขียน
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะทางด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 5. นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทำงาน
 6. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ


แนวทางในการจัดกิจกรรม
 • การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูต้องบอกจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าให้ชัดเจนและมีการกำหนดหัวเรื่องให้เหมาะสมกับเวลาในการศึกษาความรู้
 • การกำหนดหัวข้อในการศึกษาค้นคว้า   กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง เป็น          กิจกรรมการเรียนรู้ ถึงวิธีการ ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  หัวข้อที่ให้นักเรียนศึกษาควรเป็นหัวข้อกว้างๆ  เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกได้หลากหลาย อีกทั้งสอดคล้องกับทรัพยากรในห้องสมุด  ครูควรมีข้อมูลของประเภทและจำนวนของหนังสือที่สามารถนำมาใช้ได้ก่อน  ถ้าหนังสือมีมากพอก็อาจจะใช้หัวข้อเดียวกันได้ทั้งชั้นเรียน หรือถ้ามีหนังสือน้อย  อาจแบ่งกลุ่มให้ศึกษาแต่ละเรื่องๆ ไป   นักเรียนก็จะใช้หนังสือที่แตกต่างๆ ไม่ต้องแย่งหรือรอคิวในการใช้หนังสือกัน 
 • การเตรียมแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้า   การศึกษาข้อมูลทางด้านสุขภาพควรให้นักเรียนเลือกใช้ในการค้นคว้าจากวารสาร หรือนิตยสารทางด้านสุขภาพ   เพราะมีความทันสมัย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด มีให้เลือกได้จากหลายสำนักพิมพ์  ในปัจจุบันหนังสือประเภทนี้      มีให้เลือกมากขึ้น เพราะมีคนสนใจกับการดูแลสุขภาพมาก  และหนังสือประเภทนี้จะมีราคาไม่แพง โรงเรียนจึงมีไว้ประจำห้องสมุดอยู่เสมอ
 •  บทบาทของครูระหว่างการเรียนรู้  ในระหว่างการปฏิบัติงาน  ครูควรช่วยเหลือให้คำแนะนำ  และตรวจสอบนักเรียนระหว่างการทำงานเป็นระยะ  เพื่อเป็นการควบคุมชั้นเรียนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย   ครูสามารถศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสรุปความจากเรื่องที่อ่าน   ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    เป็นต้น  จะทำให้ครูสามารถให้คำแนะนำ  แก้ไขการทำงานของนักเรียนได้อย่างทันที 
 • การควบคุมเวลาในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ   ระหว่างการทำงาน  ครูควรบอกเวลาในการทำงานให้นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ  จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  และนักเรียนสามารถที่จะแบ่งเวลาในการทำงานได้เป็นขั้นตอน  มิฉะนั้นนักเรียนบางคนก็จะไม่ควบคุมเวลาของตนและทำงานไม่สำเร็จตามกำหนดเวลา  ครูจึงควรฝึกให้นักเรียนรู้จักการแบ่งขั้นตอนและแบ่งเวลาในการทำงานให้เป็น  ซึ่งก็จะเป็นการฝึกทักษะกระบวนการในการทำงานของนักเรียนไปด้วยพร้อมๆ กัน 
 
 
สรุปผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
 1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น  และมีความสามารถเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
 2. นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรม  เพราะเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้จากสถานที่จริง  โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียน   จึงเป็นประโยชน์ในการแนะนำสถานที่ภายในห้องสมุดและวิธีการใช้ห้องสมุดด้วย
 3. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนและการแบ่งเวลาในการทำงาน และนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนด
       กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างนี้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกบทเรียน และทุกวิชา  เมื่อต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น  และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักการอ่านมากขึ้นด้วย
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :