ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท24/08/2023
ผู้เข้าชม352579
แสดงหน้า521678
เมนู
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ศิลปสร้างสรรค์

อ่าน 2466 | ตอบ 1
ศิลปะสร้างสรรค์
 
                        งานศิลปะสามารถสื่อความหมายเล่าเรื่องต่างๆ ได้อย่างมากมาย  ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “ ภาพหนึ่งภาพ  มีความหมายมากกว่าคำพันคำ ”    ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้  ครูจะรู้ได้ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใดบ้างนั้น  ต้องมีการประเมินผลหลังการเรียน  การเลือกใช้งานศิลปะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ในการสรุปบทเรียน  หรือการเสนอแนะแนวทางการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นต้น  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสมองของนักเรียน   ซึ่งพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมๆ กัน อันเป็นแนวทางในการพัฒนาสมองที่ดีที่สุด
                        กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้น ม.3  หลังจากการเรียนเรื่องการเคหะพยาบาลแล้วให้นักเรียนจัดทำแผ่นพับ  คู่มือการดูแลผู้ป่วยในบ้าน  ดังมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
 1. ครูแจ้งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานล่วงหน้า คือ  กระดาษขนาด A4           1 แผ่น  ดินสอ  ยางลบ  ดินสอสี  เพื่อเตรียมทำงานในชั้นเรียน
 2. นักเรียนจับคู่กันทำงาน  นักเรียนเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจ  1  เรื่อง แล้วจัดทำแผ่นพับ คู่มือการดูแลผู้ป่วยในบ้าน จำนวน 1 แผ่น
 3. นักเรียนจัดทำเนื้อหาและตกแต่งแผ่นพับให้สวยงาม

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
 1. นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนเอง ผ่านงานศิลปะ
 2. เป็นการสรุปผลการเรียนรู้หลังการเรียน
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้และจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เพลิดเพลินกับงานที่ทำ   และภูมิใจกับความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น
 
แนวทางในการจัดกิจกรรม
 • การกำหนดหัวข้อในการทำกิจกรรม   การเลือกกิจกรรมศิลปะนั้นสามารถนำมาใช้ในการสรุปบทเรียน  การแสดงข้อคิด ข้อเสนอแนะของนักเรียน  ตลอดจนความรู้ที่นักเรียนได้รับ   กิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ ได้แก่   การทำแผ่นพับ  การทำโปสเตอร์รณรงค์  เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาใช้กับบทเรียนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวัยต่างๆ  การรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติด  คู่มือการป้องกันโรค เป็นต้น
 • การกำหนดวิธีการทำงานศิลปะ  การทำกิจกรรมนี้สามารถทำได้เป็นกลุ่มและเป็นแบบบุคคล โดยการให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม เช่น เลือกข้อมูล เนื้อหา  กระดาษ และดินสอสี  หรือถ้านักเรียนไม่ค่อยถนัดในเรื่องการวาดภาพ  นักเรียนก็สามารถนำภาพที่วาดแล้ว หรือภาพตัดปะจากหนังสือต่างๆ มาตกแต่งแทนก็ได้  จะทำให้นักเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น 
 •  บทบาทของครูระหว่างการทำกิจกรรม  ในการทำกิจกรรม   ครูควรมีการกำหนดขั้นตอนและกำหนดเวลาในการทำงานของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน รู้จักการแบ่งเวลา  ครูจะช่วยบอกเวลา นักเรียนเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทำงาน และขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนให้นักเรียนทำงานตามเวลาที่กำหนด
 
สรุปผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนชอบมากเพราะนักเรียนได้ลงมือทำตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา นักเรียนก็ยังชอบในการทำงานศิลปะทั้งนั้น   เพียงแต่ครูควรเลือกให้มีความยากง่าย แตกต่างกันตามระดับของอายุ ในเด็กเล็กการทำแผนผังความคิดจะทำได้ง่าย ให้นักเรียนตกแต่งสีสันให้สวยงาม  ส่วนเด็กโตขึ้นมาในระดับประถมปลายหรือนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ก็จะทำโปสเตอร์ แผ่นเดียว   ถ้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจให้ทำเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง เช่น แผ่นพับ หรือเป็นหนังสือเล่มน้อย เป็นต้น
 2. การทำงานในห้องเรียน  ทำให้ครูสามารถ  ประเมินกระบวนการทำงานของนักเรียนและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ชัดเจน  นอกจากนี้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง  ถ้าสั่งงานให้นักเรียนทำที่บ้าน  นักเรียนก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย  หรือให้ผู้อื่นๆ ช่วยทำให้  ไม่สามารถควบคุมได้  และครูต้องฝึกให้นักเรียนสามารถทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :